Ukrayna Üniversiteleri

o Bila Cerkva State Agrarian University - Ukraynaca – İngilizce http://www.btsau.kiev.ua
o Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University - Ukraynaca – İngilizce http://www.chnu.cv.ua
o Crimea State Medical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.csmu.cjb.net
o Dnepropetrovsk State Technical University of Railway Transport - Ukraynaca – İngilizce http://www.diit.dp.ua
o Dnepropetrovsk State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.dsu.dp.ua
o Donetsk Üniversitesi / Донецький національний університет / Donetsk National University - Ukraynaca – İngilizce http://www.donnu.edu.ua
o Donetsk Üniversitesi // Donetsk State Medical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.dsmu.edu.ua
o Donetsk Üniversitesi // Donetsk National Technical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.donntu.edu.ua
o East Ukrainian State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.vugu.lugansk.ua
o Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas - Ukraynaca – İngilizce http://www.ifdtung.if.ua
o Kharkov State Polytechnical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.kpi.kharkov.ua
o Kharkov national university IV level of radioelectroniks - Ukraynaca – İngilizce http://www.kture.kharkov.ua
o Kharkov State Transport Technical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.khadi.kharkov.ua
o Kharkiv State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.univer.kharkov.ua
o Kherson State Pedagogical University - Ukraynaca - Rusça – İngilizce http://www.university.kherson.ua
o Kiev Üniversitesi // Kiev National Aviation University - Ukraynaca – İngilizce http://www.nau.edu.ua
o KROK Institute of Economics and Law - Ukraynaca – İngilizce http://www.krok.edu.ua
o Lviv Üniversitesi // Lviv Polytechnical State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.lp.edu.ua
o Lviv Üniversitesi // Lviv State Ivan Franko University - Ukraynaca – İngilizce http://www.franko.lviv.ua
o Lviv Üniversitesi // Lviv State Medical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.meduniv.lviv.ua
o National Agricultural University - Ukraynaca – İngilizce http://www.nauu.kiev.ua
o Kiev Üniversitesi / National Technical University of Ukraine (Kiev Politechnical Institute) - Ukraynaca – İngilizce http://www.ntu-kpi.kiev.ua
o Kiev Üniversitesi / National University "Kiev-Mohyla Academy" - Ukraynaca – İngilizce http://www.ukma.kiev.ua
o National University (Ostroh Academy) - Ukraynaca – İngilizce http://www.uosa.uar.net
o National University of Food Technologies - Ukraynaca – İngilizce http://www.usuft.kiev.ua
o Odessa Üniversitesi / Odessa I.I. Mecnikov State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.imem.odessa.ua
o Odessa Üniversitesi // Odessa State Marine University - Ukraynaca – İngilizce http://www.osmu.odessa.ua
o Odessa Üniversitesi // Odessa State Maritime Academy - Ukraynaca – İngilizce http://www.ma.odessa.ua
o Odessa Üniversitesi // Odessa State Politechnic University - Ukraynaca – İngilizce http://www.opu.ua
o Podilya Technological University - Ukraynaca – İngilizce http://www.podol.khmelnitskiy.ua
o Poltava State Technical University - Ukraynaca – İngilizce http://pstu.pi.net.ua
o Vasyl Stefanyk Precarpathian University - Ukraynaca – İngilizce http://www.pu.if.ua
o Simferopol State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.ccssu.crimea.ua
o Sumy State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.sumdu.edu.ua
o National Taras Shevchenko University of Kyiv - Ukraynaca – İngilizce http://www.univ.kiev.ua
o Ternopil State Ivan Puluj Technical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.tu.edu.te.ua
o National University of Pharmacy - Ukraynaca – İngilizce http://www.ukrfa.kharkov.ua
o Ukrainian State Chemical Technology University - Ukraynaca – İngilizce http://www.usuce.dp.ua
o Ukrainian State Marine Technical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.usmtu.edu.ua
o National University of Internal Affairs - Ukraynaca – İngilizce http://www.univd.edu.ua
o Uzhgorod State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.univ.uzhgorod.ua
o Vinnica State M.I. Pyrogov Medical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.vnmu.vn.ua
o Vinnica State Technical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.vstu.vinnica.ua
o Zaporizhzhe State Technical University - Ukraynaca – İngilizce http://www.zstu.zaporizhzhe.ua
o Zaporizhzhe State University - Ukraynaca – İngilizce http://www.zsu.zaporizhzhe.ua

<< Geri